Abstrakt a dílčí cíle výzkumné studie

ABSTRAKT: O významu pohybu v pozdním věku není pochyb, přesto je to právě pohyb, který v životech seniorů často chybí. Současná epidemiologická situace tento deficit dále prohlubuje a významně omezuje příležitosti k pohybové aktivitě. Jde i o sníženou přirozenou pohybovou aktivitu doprovázející účast na jiných volnočasových aktivitách. Je známo, že nedostatečná pohybová aktivita má zásadní vliv na pokles komponent funkční zdatnosti, předčasný rozvoj sarkopenie či syndromu křehkosti ohrožujících soběstačnost, zdraví a následně kvalitu života. S tím se pojí zvýšená zátěž zdravotnického systému i souvisejících sociálních služeb, s dopady do veřejných rozpočtů. Cílem tohoto projektu je formou prevence eliminovat výše popsané negativní aspekty stárnutí, resp. jejich předčasný projev. Obsahem projektu je výzkum unikátní pohybové intervence inspirované principy vývojové kineziologie s předpokládaným pozitivním vlivem na zdravotní stav seniorů a vytvoření komplexního pohybově-vzdělávacího programu pro seniory. Hlavními plánovanými výsledky projektu jsou metodická příručka a webová aplikace obsahující edukaci a vlastní pohybový program určený seniorům, resp. zdravotníkům či pečovatelům pro samostatné a každodenní cvičení (webová aplikace bude obsahovat i video sestavy). Projekt se pohybuje v oblasti sociálně zdravotního rozhraní. Je určen seniorům bez ohledu na to, zda se nacházejí v domácím prostředí, zdravotnických či pečovatelských zařízeních. Svým zaměřením řeší problematiku zdravotního stavu seniorů, tím přispívá ke zlepšování zdraví české populace a má tak prokazatelný dopad do zdravotnictví. Implementace výsledků projektu se předpokládá jakmezi seniory žijící v domácím prostředí, tak v zařízeních institucionální péče. Aplikačním garantem projektu je domov pro seniory Sue Ryder a Gerontologické centrum, kde bude realizováno pilotní ověření pohybově-vzdělávacího programu a zároveň, pokud se prokáže účinnost metody (viz výzkumná nejistota), bude tento program využíván v praxi.

CÍLE PROJEKTU: Projekt reaguje na priority Programu zdravotnického aplikovaného výzkumu pro léta 2020-2026 a svým zaměřením přispívá k dlouhodobému řešení problematiky stárnutí populace. S ohledem na demografické změnybudou systémy zdravotní a sociální péče bez přijetí preventivních opatření neudržitelné. Z tohoto důvodu je projekt zaměřen na pohybově-vzdělávací intervenci, která může vést k trvalým změnám a může pomoci seniorům se aktivně a zodpovědně podílet na průběhu vlastního stárnutí. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních projekt nabízí rovněž edukaci motivující odpovědné pracovníky, aby podporovali pohybovou aktivitu svých klientů. Hlavní cíl projektu: Formou preventivního pohybově-vzdělávacího programu eliminovat negativní zdravotní aspekty stárnutí, resp. jejich předčasný projev. Dílčí cíle: - prostřednictvím výzkumu vyvinout specificky cílený pohybově-vzdělávací program a prokázat jeho vliv na komponenty funkční zdatnosti seniorů; - vyhodnotit přijatelnost, udržitelnost a další zdravotní, sociální a osobnostní souvislosti; - vytvořit metodickou příručku a webovou aplikaci pro seniory bez ohledu na to, zda žijící v domácí prostředí nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních dlouhodobé péče, která bude obsahovat ucelené informace pro samostatné cvičení (jak i proč). Pohyb je vnímám jako základní hygiena (každý den trochu) těla, nezbytná pro zachování funkční zdatnosti na úrovni nezbytné pro samostatnost a bezpečnost. Věříme, že jen takové programy, kde klient není pouze příjemcem péče, jsou funkční a dlouhodobě udržitelné. Jen dlouhodobé programy totiž mohou být účinnou prevencí tělesných i duševních komplikací a jen takové programy mohou pomoci prožít seniorům stáří, kterého stojí za to se dožít. A i když je hlavním cílem projektu ověření účinnosti této unikátní intervence na fyziologické ukazatele související s tělesným zdravím, uvědomujeme si i sociální a celospolečenský přesah, protože zdravotní i sociální tématika je zejména v pozdním věku neoddělitelné.