Výzkumný projekt MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věku 

# NU22-09-00447: 2022-2025

pod záštitou Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě humanitních studií UK a Nadačního Fondu Veolia


AKTUÁLNĚ - PODZIM 2023

Byla úspěšně dokončena první fáze výzkumného projektu. Naměřená data jsou připravena k analýzám ve statistickém programu SPSS a postupně začínáme plánovat první publikace pro odborné časopisy a příspěvky na věděcké konferece. Dála pak připravujeme druhou fázi výzkumu, která by měla probíhat v zařízeních dlouhodobé péče. Spolupráce byla navázána se Senior parky a startuje již v polovině února!

VÝSLEDKY I. - VYHODNOCENÍ VSTUPNÍCH TESTŮ EXPERIMENTU

První fáze výzkumu zaměřeného na ověření účinků cvičení PERMANENTO na tělesnou kondici se účastnilo celkem 84 dobrovolníků nad 70 let žijících samostatně doma. Průměrný věk účastníků byl téměř 74 let, přičemž nejstarší účastník oslavil 84. výročí. Po absolvování výstupních testů byli účastníci rozděleni do experimentální skupiny (46 osob) a kontrolní skupiny (38 osob). Všichni účastníci experimentální skupiny se zúčastnili vstupního 3-hodinového workshopu, kde byly seznámeni se cvičením v širším kontextu, naučili se pracovat s on-line platformou pohybově-vzdělávacího programu a obdrželi veškeré nezbytné instrukce ke cvičení doma. Vlastní pohybový program domácího cvičení byl zahájen v pondělí 13.2.2023. Kromě každodenního cvičení dle videí měli účastníci možnost se zúčastnit celkem 3 společných setkání, kde mohli sdílet zkušenosti a zacvičit si pod odborným dohledem. Kontrolní skupina po vstupních testech pokračovala v běžném denním režimu a s pohybovým programem začala po absolvování výstupních testů v polovině května. Pak pokračovala dle instrukcí předaných na vstupním workshopu.

  • první fáze výzkumu se účastnilo 65 žen (77,4%) a 19 mužů (22,6%), celkem 5 účastníků je jiné než české národnosti (Slovensko a Francie)
  • téměř dvě třetiny (62 %) má vysokoškolské vzdělání
  • prakticky polovina (49 %) žije v manželství, 60 % bydlí v bytě s výtahem a 20 % v domě
  • o blízkou osobu pečuje pouze 7 účastníků (8,3 %)

VÝSLEDKY II. - VYHODNOCENÍ VÝSTUPNÍCH TESTŮ EXPERIMENTU A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI PO 6TI MĚSÍCÍCH

Výsledky v zásadě splnily očekávání a poukazují na pozitivní vliv tohoto cvičení a hlavně na jeho dlouhodobou udržitelnost. Účastníci výzkumné studie se po cvičení cítili v lepší kondici a zdravější, což se projevilo ve zvýšené spontánní aktivitě a následnému zmírňování deteriorace některých komponent tělesné zdatnosti. Tyto změny byly nejvíce patrné u statické a dynamické rovnováhy, která je v této populaci zcela zásadní. Zkušenosti účastníků výzkumu a jejich zpětná vazba tyto závěry a smysluplnost celého projektu jen podtrhují. Navíc se zdá, že cvičení je dlouhodbě udržitelné.

SHRNUTÍ A CÍLE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

HLAVNÍ ŘEŠITELKA: Mgr. Kateřina Macháčová, PhD.

Vystudovala Fakultu Tělesné Výchovy a Sportu při Karlově Univerzitě v Praze. Na téže fakultě pak v roce 2009 ukončila doktorandské studium zaměřené na problematiku hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace. Několik let působila na Institutu Gerontologie při Wayne State University, kde se zabývala problematikou pohybu a mobility zejména v pokročilém věku. Stála u zrodu metodiky sloužící k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí pro osoby s pohybovým omezením (SEMAFORhome). Založila a vede iniciativu Pohyb pro život, jejímž cílem je podporovat aktivní životní styl a přispívat tak k prodlužování života ve zdraví, a vytvořila koncept cvičení Permanento. Je ředitelkou International Longevity Centre za Českou republiku. V rámci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK vede pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR výzkumný projekt výzkumu v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, publikuje a příležitostně přednáší. Je editorkou a spolu-autorkou monografie o stárnutí "Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře".

ODBORNÁ GARANTKA: Doc. Iva Holmerová

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK; specializuje se na geriatrii, veřejné zdravotnictví a medicínu dlouhodobé péče. Doktorát Ph. D. získala v oboru sociální gerontologie, habilitovala se v kulturní antropologii s tématem péče o seniory a pacienty s Alzheimerovou nemocí. Na FHS UK vede Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče. Je zakládající ředitelkou Gerontocentra na Praze 8 (vzniklo roku 1991) a byla i u zrodu České alzheimerovské společnosti (1996), v letech 2016-2022 předsedala organizaci Alzheimer Europe. Řeší či se podílela na řešení řady mezinárodních projektů (PALLIARE, INDUCT, BUILD, Fram a další). Snaží se o širší pohled na geriatrii a péči o lidi, kteří potřebují dlouhodobou péči, včetně pacientů s demencí. V této oblasti se zabývá zejména problematikou psychosociálních intervencí a kvalitou péče o lidi s demencí.

ABSTRAKT: O významu pohybu v pozdním věku není pochyb, přesto je to právě pohyb, který v životech seniorů často chybí. Současná epidemiologická situace tento deficit dále prohlubuje a významně omezuje příležitosti k pohybové aktivitě. Jde i o sníženou přirozenou pohybovou aktivitu doprovázející účast na jiných volnočasových aktivitách. Je známo, že nedostatečná pohybová aktivita má zásadní vliv na pokles komponent funkční zdatnosti, předčasný rozvoj sarkopenie či syndromu křehkosti ohrožujících soběstačnost, zdraví a následně kvalitu života. S tím se pojí zvýšená zátěž zdravotnického systému i souvisejících sociálních služeb, s dopady do veřejných rozpočtů. Cílem tohoto projektu je formou prevence eliminovat výše popsané negativní aspekty stárnutí, resp. jejich předčasný projev. Obsahem projektu je výzkum unikátní pohybové intervence inspirované principy vývojové kineziologie s předpokládaným pozitivním vlivem na zdravotní stav seniorů a vytvoření komplexního pohybově-vzdělávacího programu pro seniory. Hlavními plánovanými výsledky projektu jsou metodická příručka a webová aplikace obsahující edukaci a vlastní pohybový program určený seniorům, resp. zdravotníkům či pečovatelům pro samostatné a každodenní cvičení (webová aplikace bude obsahovat i video sestavy). Projekt se pohybuje v oblasti sociálně zdravotního rozhraní. Je určen seniorům bez ohledu na to, zda se nacházejí v domácím prostředí, zdravotnických či pečovatelských zařízeních. Svým zaměřením řeší problematiku zdravotního stavu seniorů, tím přispívá ke zlepšování zdraví české populace a má tak prokazatelný dopad do zdravotnictví. Implementace výsledků projektu se předpokládá jakmezi seniory žijící v domácím prostředí, tak v zařízeních institucionální péče. Aplikačním garantem projektu je domov pro seniory Sue Ryder a Gerontologické centrum, kde bude realizováno pilotní ověření pohybově-vzdělávacího programu a zároveň, pokud se prokáže účinnost metody (viz výzkumná nejistota), bude tento program využíván v praxi.

CÍLE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU: Projekt reaguje na priority Programu zdravotnického aplikovaného výzkumu pro léta 2020-2026 a svým zaměřením přispívá k dlouhodobému řešení problematiky stárnutí populace. S ohledem na demografické změnybudou systémy zdravotní a sociální péče bez přijetí preventivních opatření neudržitelné. Z tohoto důvodu je projekt zaměřen na pohybově-vzdělávací intervenci, která může vést k trvalým změnám a může pomoci seniorům se aktivně a zodpovědně podílet na průběhu vlastního stárnutí. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních projekt nabízí rovněž edukaci motivující odpovědné pracovníky, aby podporovali pohybovou aktivitu svých klientů. Hlavní cíl projektu: Formou preventivního pohybově-vzdělávacího programu eliminovat negativní zdravotní aspekty stárnutí, resp. jejich předčasný projev. Dílčí cíle: - prostřednictvím výzkumu vyvinout specificky cílený pohybově-vzdělávací program a prokázat jeho vliv na komponenty funkční zdatnosti seniorů; - vyhodnotit přijatelnost, udržitelnost a další zdravotní, sociální a osobnostní souvislosti; - vytvořit metodickou příručku a webovou aplikaci pro seniory bez ohledu na to, zda žijící v domácí prostředí nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních dlouhodobé péče, která bude obsahovat ucelené informace pro samostatné cvičení (jak i proč). Pohyb je vnímám jako základní hygiena (každý den trochu) těla, nezbytná pro zachování funkční zdatnosti na úrovni nezbytné pro samostatnost a bezpečnost. Věříme, že jen takové programy, kde klient není pouze příjemcem péče, jsou funkční a dlouhodobě udržitelné. Jen dlouhodobé programy totiž mohou být účinnou prevencí tělesných i duševních komplikací a jen takové programy mohou pomoci prožít seniorům stáří, kterého stojí za to se dožít. A i když je hlavním cílem projektu ověření účinnosti této unikátní intervence na fyziologické ukazatele související s tělesným zdravím, uvědomujeme si i sociální a celospolečenský přesah, protože zdravotní i sociální tématika je zejména v pozdním věku neoddělitelné.

Seznam podpořených projektů ZDE